Obchodní podmínky

Společnosti Ing.Jindřich Veselý Ph.D., IČO: 07853467, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu „veselamarmelada“     

I. Úvodní ustanovení

 
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Ing.Jindřich Veselý Ph.D., IČO: 07853467, se sídlem Žďár 145, PSČ 679 02 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „obč. zák.“) práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou - zákazníkem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na internetové adrese http://www.veselamarmelada.cz/ prostřednictvím rozhraní uvedené internetové stránky (dále jen „webový portál“).
 2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 3. Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Prodávající informuje o změně obchodních podmínek na webovém portálu, případně jiným vhodným způsobem, aby se mohli kupující bez obtíží seznámit s aktuálním zněním obchodních podmínek.
 4. Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Veškeré náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory atd.) si nese kupující sám.
 

II. Uzavření kupní smlouvy a její změny

 1. Prodávající zveřejňuje na webovém portálu informace o zboží a jeho vlastnostech, o ceně zboží v korunách českých (vč. DPH) a o výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Kupující bere na vědomí, že prezentace zboží je informativního charakteru a že prodávající není povinen kupní smlouvu na zboží prezentované na webovém portálu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 obč. zák. se neuplatní.
 2. Kupující je oprávněn objednávat zboží bez registrace přímo z webového portálu, nebo po registraci ze svého uživatelského účtu na webovém portálu (blíže užívání webového portálu upravuje článek VII. těchto obchodních podmínek). V případě registrace uživatelského účtu na webovém portálu vyplní kupující svou e-mailovou adresu a heslo Po autorizaci registrace kupující dále vyplní údaje nezbytné pro účely plnění kupních smluv uzavíraných s prodávajícím.
 3. Pro objednání zboží vyplňuje kupující objednávkový formulář na webovém portálu, v němž kupující zejména označí objednané zboží a jeho požadované množství a „vloží“ ho do elektronického nákupního košíku (tj. provede výběr zboží tlačítkem „přidat do košíku“), z kterého kliknutím na tlačítko „Přejít do pokladny“ může kupující dále zvolit údaje o požadovaném místě a datu dodání zboží, výběr způsobu dodání zboží včetně informací spojených s dodáním zboží, identifikační údaje kupujícího a způsob úhrady kupní ceny zboží (to vše dále jen jako „objednávka“).
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Odeslaná objednávka se považuje za závazný návrh kupní smlouvy za předpokladu, že budou vyplněny všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři a že kupující zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“ potvrdí, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 10 dnů.
 5. Prodávající obdržení objednávky kupujícímu neprodleně potvrdí elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (dále jen „emailová adresa kupujícího“).
 6. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí (akceptace) objednávky, které prodávající zašle na emailovou adresu kupujícího.
 7. Pokud prodávající nemůže některý z požadavků uvedených v objednávce splnit, zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant změny objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím emailové pošty.
 8. V případě, že nastanou okolnosti bránící výrobě nebo donášce zboží (např. vyprodáním produktu, vyčerpáním kapacity rozvážkové služby atd.), je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího na jím uvedeném telefonním čísle nebo emailové adrese kupujícího za účelem dohody o změně kupní smlouvy (zejm. struktury objednaného zboží nebo termínu doručení). Nebude-li změna kupní smlouvy možná, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy (nebo její části) s okamžitou účinností odstoupit. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy (nebo její části) a kupující již kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží uhradil, bude kupujícímu příslušná částka převedena zpět na účet, z něhož byla platba provedena, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od účinnosti odstoupení od kupní smlouvy.

III. Dodání zboží

 1. Prodávající zajišťuje dodání zboží objednaného prostřednictvím webového portálu prostřednictvím dopravních společností dle přání zákazníka.
 2. Kupující je povinen zboží převzít při jeho dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží. Prodávající v takovém případě nenese odpovědnost za vady zboží způsobené opakovaným dodáním zboží. V případě nepřevzetí zboží nebo vrácení zboží kupujícím bez relevantního důvodu, vzniká prodávajícímu nárok na zaplacení kupní ceny zboží a nákladů na dodání zboží.
 4. Za zpoždění či nedodání zboží, které prodávající nezavinil, nenese prodávající odpovědnost.
 

IV. Cena zboží a náklady na dodání zboží, platební podmínky

 1. Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uvedena po zaokrouhlení na celé koruny české v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny je uveden na daňovém dokladu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
 2. Kupující může uhradit cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží následujícími způsoby: a) bezhotovostně, b) v hotovosti při převzetí zboží od dopravce (na dobírku) na dohodnutém místě dodání, c) bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, v hotovosti při osobním odběru na adrese: Julie's kavárna a obchůdek "bez obalu", Rožmitálova 2511/ 15, 678 01 Blansko
 3. Náklady na balení zboží nejsou prodávajícím kupujícímu účtovány.
 4. Prodávající nevyžaduje od kupujícího povinnost zaplatit zálohu nebo jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ujednání dle odst. 6 tohoto článku obchodních podmínek ohledně povinnosti úhrady kupní ceny předem.
 5. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu kupní ceny (vč. nákladů spojených s dodáním zboží) ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 6. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena (vč. nákladů spojených s dodáním zboží) splatná do 4 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Při úhradě kupní ceny na základě faktury je kupní cena (vč. nákladů spojených s dodáním zboží) splatná ve lhůtě určené na faktuře. Při bezhotovostní platbě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží bude kupujícímu odesláno bez zbytečného odkladu po připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího.
 7. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží a předá jej kupujícímu při odběru zboží. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

V. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 1. Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
 2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy převezmete zboží. Produkt musí být neotevřený nebo jiným způsobem nepoškozený.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost společnosti Ing.Jindřich Veselý Ph.D., IČO: 07853467, se sídlem Žďár 145, PSČ 679 02 formou jednostranného právního jednání (emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 5. Dopravné / poštovné či doběrečné si v případě odstoupení od smlouvy hradí objednavatel - spotřebitel sám, nikoli naše společnost.
 6. Adresa pro příjem vráceného zboží: Ing.Jindřich Veselý Ph.D., Žďár 145, 679 02 Rájec – Jestřebí, CZ

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu platbu za zboží. Platby za poštovné / dopravné či doběrečné si hradíte jako objednavatel sám, tedy naše společnost v případě odstoupení od smlouvy nehradí poštovné / dopravné či doběrečné zpět. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.
 

VI. Reklamace dodaného zboží

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména § 1914 - § 1925, § 2099 - § 2117 a § 2161 – § 2174 obč. zák. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 2. V případě, že je nutnost produkt reklamovat, produkt zašlete na naši korespondenční adresu: Ing.Jindřich Veselý Ph.D., Žďár 145, 679 02 Rájec – Jestřebí, CZ. Vaše reklamace bude řádně prozkoumána a v případě uznání reklamace, Vám budou vráceny finanční prostředky.
 3. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce.
 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodávajícího a nebude kupujícímu přístupná.
 2. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2020
 

Odstoupení od smlouvy

Vzor odstoupení od smluvy.


 
Nákupní košík

Košík je prázdný

Poslední navštívené produkty
 • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Facebook
© Veselá Marmeláda